Эмч Бүртгүүлэх
Нууц үг нь 8 тэмдэгтээс бүрдэх ба том үсэг, жижиг үсэг, тусгай болон тоон тэмдэгтээс аль нэгийг агуулж байх ёстой

Жор олгогчийн мэдээлэл

Өвчтөний InformationАль хэдийн бүртгэгдсэн? нэвтрэх
Баталгаажуулах зааврыг хүлээн аваагүй?